دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “رویکرد”

رويكرد

رویکرد:
عبارت است از جهت گیری اساسی نسبت به یاددهی و یادگیری و ابعاد گوناگون آن در حوزۀ برنامه ریزی درسی .
• رویکرد عام: حاکم بر برنامه های درسی ایران ( یعنی رویکرد فرهنگی – تربیتی) .
• رویکرد خاص : حاکم بر آموزش زبان فارسی .
• رویکرد تر کیبی: در آموزش زبان فارسی از قبیل رویکرد کلی – رویکرد تحلیلی – رویکرد تلفیقی – رو یکرد تجربةزبانی – رویکرد زبان شناختی و ……
در برنامه ی درسی فارسی متوسطه اول، رویکرد ها به دو دسته تقسیم می شوند :
1- رویکرد های عام 2- رویکرد های خاص .
رویکرد عام :
به رویکرد هایی اطلاق می شودکه دایرة شمول آن ها به دیگر دروس نیز می رسد .
در برنامه درسی فارسی متوسطه اول این رویکرد ها عبارتند از :
الف : رویکرد کلی نگر ( روانشناسی گشتالت ):
انسان هنگام برخود با امور ابتدا به کل آن ها توجه می کنند و پس از آن به اجزای سازندة کل می پردازد .
پس اول به بچه ها باید کل نگری آموخته شود سپس با استفاده از شیوه تجزیة کل به عناصر سازنده ، اجزای آن را معرفی کنیم . مثلا اول کل شعر بعد ….
ب: رویکرد فعالیت محوری :
در این رویکرد به طبیت فرد و نیاز های او تاکید می شود .
ج: رویکرد تلفیقی :
امروزه اکثر برنامه های درسی با این رویکرد اجرا می شود درس ادبیات ماهیتا تلفیقی و درهم تنیده است لذا باید به نحو تلفیق ارائه گردد تا توانایی های ذهنی، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، ترکیب، و باز سازی، نقد و داوری ، برقراری ارتباط با دیگران، ابراز وجود و بیان احساسات، قدرت خلاقیت و … تقویت شود .
یکی از آثار با ارزش رویکرد تلفیقی، تاکید بر آموزش مداوم از طریق فرهنگ کتاب وکتابخوانی است .
رویکرد تلفیقی درحوزه های زیر انعکاس خواهد داشت .
1- تلفیق مهارت های زبانی شفاهی ( گوش دادن، گفتن، خواندن، مطالعه و پژوهش ) و مهارت کتبی ( رونویسی، املا ومهارت های نوشتاری) .
2- تلفیق مهارت های ادبیات فارسی .
3- تلفیق اطلاعات و دانش های زبانی و ادبی .
4- تلفیق نظام زبانی ( آوا، معنا ، دستور زبان ) .
5- تلفیق ارزش ها ( اخلاقی، اعتقادی، ملی و فرهنگی و …. )
6- تلفیق زبان وادبیات فارسی با دیگر دروس .
2- رویکرد خاص ( ویژه )
که فقط در حوزۀ مادۀ درسی فارسی مطرح است.
ساختار زبان و ادبیات فارسی :
مهارت های زبانی – فرایند تفکر- خلاقیت زبانی – متون ادبی – آرایه های ادبی – قالب های شعری – تاریخ ادبیات – نقد ادبی .
در برنامه ی درسی فارسی متوسطة اول این رویکرد ها عبارت اند از :
الف: رویکرد ساختاری :
که در حوزه های آوا شناسی، واحدهای دستوری و واژگانی قرار می گیرد .
ب: رویکرد کاربردی ( گشتاری ) :
در این رویکرد ، زبان و ادبیات ابزاری برای بیان معانی است و درحدی سود جسته می شود که معنا و کاربرد زبان تسهیل یابد. برای آموزش مهارت های نوشتاری و املا مفید است .
ج : رویکرد ارتباطی :
در این رویکرد زبان و ادبیات و سیله ای برای فهم و روابط متقابل افراد است . به جای توانش زبانی به توانش ارتباطی توجه می شود به درک مطلب بیشتر تکیه می شود. در این رویکرد باید از ساختاری وگشتاری بهره جست پس کاملا تلفیقی( تلفیق درون برنامه ای ) است و بسیاری از نیاز های موضوع درسی دانش آموز و جامعه را تحت پوشش قرار می دهد .

پوسته Mission News توسط Compete Themes.