دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “ارزشیابی”

ارزشيابي

ارزشیابی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فارسی
ارزشیابی یکی ازعناصربسیار مهم برنامه درسی است که تنها به پرسش های کلاسی یا آزمون های پایانی محدود نمی شود.
درانتخاب شیوه های ارزشیابی ،اصول زیر رعایت شود:
1-شیوه ی ارزشیابی با ا هداف آموزشی وسایر عناصربرنامه متناسب باشد.
2-شیوه ی ارزش یابی باید بارویکرد برنامه تناسب داشته باشد.
3-شیوه ی انتخاب شده نسبت به سایرشیوه ها،کارآیی بیشتری داشته باشد.
4-به تناسب ماهیّت اهدا ف وسایر عناصر برنامه ازشیوه های متعدد استفاده شود.
برای ارزش یابی ازمیزان تحقق اهداف برنامه درسی زبان وادبیات
فارسی دوره ی متوسطه اول، به اصول زیر تکیه وتأکیدمی شود:
1-اصل ارزش یابی ازمهارت ها ی شفاهی زبان
2-اصل ارزش یابی تلفیقی ازمهارت های کتبی زبان
3-اصل ارزش یابی ازفرایندآموزش وفعالیت های دانش آموزان
4-اصل ارزش یابی مستمر(تکوینی)درکنارارزش یابی پایانی
شیوه نامة ارزش یابی فارسی ( دوره ی متوسطه ی اول )
ارزش یابی آزمون های درس های ادبیات، منطبق با مصوبة شورای عالی آموزش وپرورش وآیین نامة ارزش یابی به شرح زیراست:
درخوانش متن توجه به موارد زیر ضروری است.
رعایت آهنگ – لحن کلام- رعایت تکیه- رعایت مکث ودرنگ- رعایت ایستگاه های آوایی
رعایت تکیه
تکیه، فشارآوایی است که روی هجاهای کلمه ایجاد می شود وموجب برجسته شدن هجاهای کلمه می شود. درمورد کلمات چندهجایی بایدتوجه کنیم که تغییردرمعنی کلمه می شود. مانند: سبزی (به معنی سرسبزی وطراوت)، سبزی(سبزهستی). ولی(سرپرست)، ولی(امّا)
– رعایت ایستگاه های آوایی
منظورازایستگاه های آوایی، جاهایی است که سخن نیاز به قطع و وصل وکشش های آوایی دارد و به عبارتی رعایت زیر و بم کلمات است.

خوش بختانه شيوه نامة جديد ارزش يابي درس هاي فارسي، املا و آموزش مهارت هاي نوشتاري تصويب و در تاريخ 1/9/1393 به شمارة 101/1/18501 به صورت بخشنامه به مدارس كشور روانه شده است.

شيوه نامة ارزش يابي درس فارسي،املا و آموزش مهارت هاي نوشتاري(نگارش وانشا)
پايه هاي هفتم وهشتم دورة اوّل متوسطه
مقدّمه
ارزش يابي يکي از عناصر بسيار مهم برنامه درسي است که تنها به پرسش‌هاي کلاسي يا آزمون هاي پاياني محدود نمي شود. وقتي که محصول برنامه درسي به شکل بسته ي آموزشي در اختيار مخاطبان و مجريان قرار گرفت، انتظار مي‌رود معلمان به منظور اطمينان از ميزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون‌ها و شيوه‌هاي متنوّع، براي ارزش يابي استفاده کنند. پيشنهاد مي شود در انتخاب شيوه هاي ارزش يابي اصول زير رعايت شود:
1 – شيوه ي ارزش يابي بايد با اهداف آموزشي و ساير عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام از شيوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشي را مي‌سنجد.
2 – شيوه ي ارزش يابي بايد با رويکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثلاً در برنامه اي که فعاليت محور و مهارتي است، شيوه‌هاي ارزش‌يابي در عين توجه به فرايند آموزش، نتيجه و ميزان كسب مهارت آموزشي را نيز مورد توجّه و سنجش قرار مي دهد.
3 – شيوه ي انتخاب شده، نسبت به ساير شيوه ها، کارآيي بيشتري داشته باشد.
4 – به تناسب ماهيت اهداف و ساير عناصر برنامه از شيوه هاي متنوّع، استفاده شود.
براي ارزش يابي ازميزان تحقق اهداف برنامه ي درسي زبان و ادبيات فارسي دوره ي اوّل متوسطه، جهت گيري‌ها متنوّعي قابل طرح است. در اين برنامه با توجّه به اصول و مباني آموزش زبان و ادبيات فارسي و نيز اهميت برخي روش هاي ارزش يابي در اين درس به اصول زير تکيه و تأکيد مي شود:
1 – ارزش يابي از مهارت هاي خوانداري زبان
2 – ارزش يابي تلفيقي از مهارت هاي نوشتاري زبان
3 – ارزش يابي از فرايند آموزش و فعاليت هاي دانش آموزان
4 – ارزش يابي مستمر (تکويني) در کنار ارزش يابي پاياني
با توجه به ماهيت برنامه‌ي درسي زبان و ادبيات فارسي و نيز نوع ارزش يابي حاکم بر آموزش، براي ارزش‌يابي اين درس، روش‌هاي زير پيشنهاد مي شود:
1 – آزمون کتبي 2 – آزمون شفاهي 3 – مشاهده ي رفتار

براي استفاده‌ي درست از روش‌هاي فوق ورعايت رويکردهاي ارزش‌يابي در اين برنامه، از ابزارهاي زير مي‌توان بهره گرفت:
1 – آزمون کتبي شامل سوالات تکميل کردني، پاسخ كوتاه، انشايي و … از ريز مهارت هاي نوشتاري.
2 – آزمون شفاهي شامل پرسش هاي شفاهي از مهارت هاي گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن، درك متن و ريزمهارت هاي خوانداري (لحن، تكيه و…).
3 – چک ليست، ابزار اندازه گيري عملکرد دانش آموز در مهارت هاي ارتباطي، توانايي هاي ذهني، شرکت در فعاليت هاي گروهي و مهارت هاي شفاهي زبان.
شيوه نامه ي ارزش يابي فارسي

جدول ساعات و مواد درسي زبان و ادبيات فارسي دورة اوّل متوسطه
ساعات مواد درسي نوع آزمون و ارزشيابي
4
2
1) خواندن فارسي و درك متن شفاهي – کتبي
2) املاي فارسي كتبي
2 3) آموزش مهارت هاي نوشتاري
(نگارش و انشا) کتبي

ارزش يابي آزمون هاي مستمر و پاياني درس هاي فارسي و درك متن (مهارت خواندن و کاربست ريزمهارت هاي خوانداري)، املا (مهارت درست نويسي و توانايي تشخيص شکل هاي صحيح نوشتاري) و درس آموزش مهارت‌هاي نوشتاري(نگارش و انشا) ، به شرح زير است:
1 – خواندن فارسي و درك متن: شفاهي – كتبي (20 نمره)

ارزش يابي تکويني: 20 نمره: شفاهي
آزمون تکويني (مستمر) مي تواند شامل موارد زير باشد: روخواني متن با رعايت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزيابي، دانش هاي زباني و ادبي، کارگروهي و مشاركت در گفت وگو، حفظ شعر، مطالعه و کتاب خواني و پژوهش، توانايي در سخنوري و فن بيان، پاسخ به فعاليت ها و تمرين ها، شعرخواني و روان خواني.
يادآوري: نمره ي هر يک از ريز مواد بالا، به تشخيص معلّم و متناسب با فرآيند آموزش و شرايط کلاس و درس تعيين مي شود.

ارزش يابي پاياني: 20 نمره : كتبي
نمره گذاري درس ادبيات فارسي پايةهفتم و هشتم دورة اول متوسطه
موضوع پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم شهريور
نيمه اول كتاب نيمه دوم كتاب
بيان معني شعر و نثر 6 2 4 6
شناخت و معني واژه 2 5/0 5/1 2
درك متن 4 1 3 4
دانش هاي زباني و ادبي 3 5/0 5/2 3
خودارزيابي 3 1 2 3
حفظ شعر 2 – 2 2
جمع 20 20 20

نمره ي نهايي: ميانگين ارزش يابي تکويني و پاياني است. (20=2: 40=20+20)
يادآوري: در هر نوبت به دلخواهِ دانش آموز، فقط يک شعر حفظي خواسته شود.
2 – املاي فارسي: کتبي (20 نمره)
– ارزش يابي تکويني، 20 نمره: 20 نمره املاي تقريري تقسيم بر دو + 10 نمره فعاليت هاي املايي بخش نوشتن و پرسش هاي معلم ساخته
– ارزش يابي پاياني، 20 نمره: 20 نمره املاي تقريري .
* نمره ي نهايي: ميانگين ارزش يابي تکويني و پاياني (20=2: 40=20+20)
يادآوري: املاي تکويني هميشه از درس خوانده شده، نيست. مي‌توان از درس‌هاي پيشين و حتي ديگر کتاب‌هاي درسي همان پايه نيز املا گفت.
• تذكّر: همچنان كه در سال هاي گذشته، يادآور شده‌ايم؛ تشديد ( ّ ) به عنوان يكي از نشانه‌هاي گفتاري زبان فارسي، آموزش داده مي‌شود؛ امّا در ارزش‌يابي درس املا، نمره‌اي به آن تعلّق نمي‌گيرد.
3- آموزش مهارت هاي نوشتاري(نگارش و انشا): كتبي (20 نمره)
ارزشيابي اين درس در دو بخش صورت مي گيرد:
الف) ارزشيابي فرايندي( مستمر) ب) ارزشيابي پاياني

الف) ارزشيابي فرايندي(مستمر)،(20 نمره)
ارزشيابي فرايندي، ارزشيابي عمكردي است كه همزمان با پيشرفت فرايند «ياد دهي- يادگيري» و دقيقاً مبتني بر آموزه هاي كتاب درسي صورت مي گيرد ؛ يعني معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فعّاليّت هاي نگارشي ارزشيابي را آغاز مي كند.

ارزشيابي فرايندي در دو بخش و مبتني بر موارد زير است:
1) مهارت نوشتن(18 نمره)
-بازشناسي( تشخيصي)،(تمرين شماره 1 هر درس)، اين تمرين ها در پي سنجش و تقويت توانايي بازشناسي دانش آموزان است .
– آفرينش ( توليدي) ( تمرين شماره 2 هر درس) ، اهداف آموزشي اين تمرين ها، تقويت توانايي مهارت نوشتن بر اساس آموزه هاي هر درس است.
– داوري ( تحليلي)( تمرين شماره 3 هر درس)، هدف اين تمرين ها پرورش توانايي مهارت نقد و تحليل نوشته ها، بر اساس سنجه هاي كتاب است.
– تصوير نويسي(انشاي آزاد) ، تصوير نويسي با هدف بالا بردن دقّت در نگاه و درك عناصر بصري و در نهايت، تقويت مهارت نوشتن، طراحي شده است.
– بازنويسي حكايت. در باز نويسيِ حكايت، تاكيد بر باز نويسي به زبان ساده و ساده نويسي است.
– گسترش مثل. در اين بخش، بازآفريني، گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل مَثل مورد تاكيد است.
– درست نويسي. درست نويسي ها با هدف آموزش هنجار هاي نوشتن و آشنايي با كاربرد درست واژگان نوشتار معيار در ساختار كتاب، گنجانده شده اند.
* ياد آوري :
هيچ يك از اين عناصر و فّعاليّت ها به تنهايي موضوعِ آموزش و ارزشيابي نيستند؛ بلكه همه در خدمت تقويت توانايي نوشتن هستند. بنابراين پيشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن، هدف اصلي است.
مهارت خواندن(2 نمره)
در اين بخش، به دليل پيوستگي مهارت هاي زباني، مهارت خواندنِ متن توليدي از سوي دانش آموزان ارزش يابي خواهد شد؛ يعني لازم است هر دانش آموز، توانايي خوانش صحيحِ نوشته خود را با رعايت مهارت هاي خوانداري ( تكيه، لحن، كنش هاي آوايي و …) داشته باشد.
ب) ارزشيابي پاياني( 20 نمره)
بر پاية رويكرد اصلي اين برنامه كه « آموزش مهارت هاي نوشتاري» است. همة عناصر سازه اي و محتوايي كتاب به دنبال پرورش «مهارت نوشتن» هستند؛ بنابراين تمام آموزه هاي درس، فعّاليّت هاي نگارشي، تصوير نويسي يا انشاي آزاد، بازنويسي حكايت و گسترش مثل ، نهايتا بايد به توليد يك متن مناسب بينجامد كه كم و بيش همة نتايج آزمون فرايندي را در بر گيرد؛ اين نتايج در هر نوبت و در قالب آزمون پاياني ارزشيابي مي شود.
در ارزشيابي پاياني چند موضوع تعيين مي شود تا دانش آموز يك موضوع را برگزيند و در بارة آن، متني بنويسد. نوشتة دانش آموز، بر پاية سنجه هاي زير، ارزشيابي مي شود.

شیوه نامة ارزشیابی پایانی‹‹ آموزش مهارت های نوشتاری» پایة هفتم و هشتم
نمره سنجه های ارزشیابی موضوع
2
2 1. ساختار بیرونی( داشتن مقدّمه، تنه ، نتیجه)
2. ساختار زباني ( زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه) الف) ساختار
2

3

3

3

2 1. خوش آغازی (جذّابیّت و گیرایي- نشان دادن نمايي کلّی از محتواي نوشته)
2. پرورش موضوع
* شيوة بیان نوشته
( بیان ساده و صمیمی- بيان احساس متناسب با موضوع)
* سیر منطقی نوشته
( پرداختن به جنبه های مختلف موضوع- انسجام نوشته)
* فکر و نگاه نو(نگاه به موضوع، از زاویه ای متفاوت)
3. خوش فرجامی
( جمع بندی مطالب- تاثیر گذاری و تفکّر برانگیز بودن)

ب) محتوا
1

1
1 1. نشانه های نگارشی
(نشانه گذاري به تناسب آموخته ها و نياز هاي متن)
2. املای واژگان( نداشتن غلط املايي)
3. پاکیزه نویسی( حاشيه گذاري و حُسنِ سليقه) پ) هنجار های نگارشی

نمره نهايي:
ميانگين ارزشيابي فرايندي( مستمر) و ارزشيابي پاياني است. (20=2÷40=20+20) .در صورت برخورداري نوشته از فضاي خلاقانه و نگاه نو، مي توان از برخي کاستي هاي ظاهري و کم اهميت مانند خط خوردگي ها، چشم پوشي کرد.
تذكّر: درس فارسي شامل سه عنوان مستقل است كه هر يك نمره ي جداگانه اي دارند. تفكيك عناوين و ساعات، نبايد بهانه‌اي شود براي توزيع مواد درسي ميان چند دبير، با توجّه به رويكرد تلفيقي و درهم تنيدگي مهارت هاي زباني، ضرورت دارد، چهارساعت فارسي در يك كلاس، به يك دبير واگذار گردد.
گروه زبان و ادب فارسي
دفترتاليف كتاب هاي درسي

پوسته Mission News توسط Compete Themes.