دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

روز بزرگداشت مولوی

در تقویم رسمی کشورایران روز هشتم مهر ماه به عنوان «روز بزرگداشت مولوی» ثبت شده
است.عارف و شاعر بزرگ قرن هفتم هجری –قمری . هم اوست که می گوید :
هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست
مـا بـه فلک می رویم عزم تماشا کـه راست
مـا بـه فلک بوده‌ ایم یار ملک بوده‌ایم
باز همان جا رویم جمله کـه آن شهر ماست …
عارف و شاعری ایرانی با شهرت جهانی که آثار و اندیشه‌هایش جهانی را به شگفتی وا داشته است .
می توان گفت؛ مولوی به نوعی پیوند دهنده ی ملت هاست . در کلیه آثارش از شرافت ووجدان انسانی
سخن گفته و تا دنیا وجود دارد ، مردم روزگار ازآن بهره مند خواهند بود .

پوسته Mission News توسط Compete Themes.