دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مهارت درست املاء نويسي

درس املا، از مهم ترین و پابرجاترین درس هایی است که از آغازدر((شورای عالی آموزش و پرورش))آن هم برای تمام پایه ها و سطوح تحصیلی، تصویب شده است. بی شک این مصوبه بیانگر اهمیت املا و درست نویسی در زبان و ادبیات فارسی است و تاکید بر این که دانش آموزان باید در طول تحصیل، یادگیری و نوشتن، ضابطه مند گردند.
املا یکی از دشوارترین مهارت های نوشتاری زبان به شمار می آید؛ به همین دلیل، هنگام تبدیل ((گفته)) به ((نوشته)) بسیاری از توانایی های ذهنی و رفتاری به کار گرفته ذهنی شود.از این رو، هرگاه معلم املا می گوید دانش آموزان به آن ((خوب گوش دهند))، دربارة جمله ها ((بیندیشند)) به معنی هر کلمه و جمله ((توجه کنند))و ٱن را ((بنویسند)).
هدف اصلی از آموزش املا، ایجاد و تقویت مهارتی است که به کمک آن، دانش آموز آنچه را می شنود به درستی و به سرعت می نویسد. آموزش املا یکی از درس های مربوط به ((مهارت زبان آموزشی))که زیر مجموعه ی مهارت زبانی ((نوشتن ))به حساب می آید .
عمل نوشتن با چند مهارت بسیار مشخص زیر سر و کا ردارد :
الف) توانایی نگه داری و به یادسپاری، یاد گرفته ها در ذهن
ب) توانایی به یاد آوردن و تنظیم یاد گرفته ها به صورت کلمه
پ) توانایی رسم شکل نوشتاری هر کلمه و حرف
ت) داشتن حافظه ی دیداری
ج) داشتن توان حرکتی در دست و به خصوص انگشتان
چ) داشتن توان هماهنگی بین چشم و دست برای رسم شکل حروف و کلمات
کلمه ی املا در اصل لغتی عربی و مصدر باب افعال است که چند معنی دارد ؛ پر کردن ، مهلت دادن ، یاددهی رسم الخط و طریق نوشتن لغات ، به تبع دیگران نوشتن ، و…………….
با توجه به بررسی انجام شده احساس می شود نیاز به برنامه ریزی و تدوین اصول و ضوابط تازه ای برای تعلیم مهارت زبانی املا و آموزش صحیح نویسی کلمات وجود دارد تا وضع موجود دگرگون شود و کتاب و معلم را در جهتی قرار دهد که برای پیشبرد اهداف آموزشی این درس تلاش تازه ای صورت گیرد .

پوسته Mission News توسط Compete Themes.