دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مهارت املاء نويسي 3

شیوة 3: املای گروهی
اهداف :
الف ) ایجاد مشارکت و هم فکری بین دانش آموزان
ب) تشویق و ترغیب دانش اموزان ضعیف
ج) آموزش غیر مستقیم شکل صحیح کلمات به دانش آموزان ضعیف

نحوه ی اجرا :
در این روش دانش آموزان هر میز به یک گروه 2یا3 نفره تقسیم شده و متن املا توسط یکی از آنها نوشته می شود و تمام اعضای گروه در نوشتن صحیح کلمات همکاری نموده و نمره ی نویسنده املا برای همه ی اعضا گروه منظور می شود .
شیوه ی 4 : جدول نوشتن کلمات املایی
الف ) مطالعه و مشاهده دقیق کلمات .
ب) افزایش مهارت خواندن و نوشتن

نحوه ی اجرا :

در این روش ، معلم جدول پیشنهادی زیر را در ابتدای سال تحصیلی بر روی تابلوی کلاس رسم می کند و از دانش آموزان می خواهد که جدول را در دفتر خود رسم کنند و در هر جلسه یک شب قبل از ساعت درس املا کلمات متن درس را در جای مناسب جدول بنویسد .
کلمات دو املایی کلمات همزه دار
کلمات هم خانواده کلمات عربی کلمات استثنا کلمات دارای ((ی))میانجی کلمات دارای های جمع کلمات دارای تر ،ترین کلمات دارای یي کلمات دارای ه کلمات دارای الف وسط کلمه
مثل خواهر خواستن مثل تغییر

تذکر1 : پنج نمره از بیست نمره املا به تکمیل این جدول اختصاص داده شود. بهتر است برای هر قسمت از جدول مثالی زده شده و توضیح داده شود پس از گفتن و تصحیح متن املا جدول تکمیل شده توسط معلم یا یکی از دانش آموزان قوی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
شیوه ی 7: مسابقه ی املا نویسی
اهداف:
الف) ایجاد رقابت سالم بین گروه های کلاسی.
ب) ایجاد هم فکری،مشارکت و همکاری بین اعضای گروه.
ج) آموزش غیر مستقیم املا به دانش آموزان ضعیف.
نحوه ی اجرا:
در این روش یکی از دانش آموزان گروه با مشارکت و هم فکری اعضا، متن املا را روی دفتر خود یا تابلوی کلاس می نویسد و در نهایت گروه و گروه های برتر، کارت تشویق یا امتیازات دیگر دریافت می نمایند.
تذکر: بهتر است متن املا زیاد نبوده و متناسب با وقت کلاس املا باشد. لازم است متون انتخاب شده برای گروه در مقایسه با گروه دیگر متناسب باشد. به علت رفع مشکل کمبود وقت دانش آموزان به گروه های6 یا 7 نفر تقسیم شود که تعداد ها بیشتر از4یا 5 گروه نشود.

شیوه ی 8 : برگزاری مسابقه ی هم خانواده، مترادف، متضاد و جمله نویسی
اهداف:
الف) ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان.
ب) ایجاد تفکر و تقویت این قوه در دانش آموزان.
نحوه ی اجرا:
در این روش، معلم20 کلمه ی مشکل را از درس انتخاب می کند و از دانش آموزان می خواهد که برای5 کلمه هم خانواده، برای5 کلمه مترادف، برای5 کلمه متضاد بنویسد و با5 کلمه از آن بیست کلمه را جلمه سازی نمایند و هر کدام از دانش آموزان که زودتر از دیگران پاسخ گوید برنده است، و کارت تشویق یا جایزه می گیرد.
تذکر: لازم است دانش آموزان به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شوند و از بین هر کدام یک نفر برنده اعلام شود. ملاک تقسیم دانش آموزان، نمرات زیر10 جزء گروه ضعیف، نمرات بین 10تا16 جزءگروه متوسط و نمرات 16تا20 جزءگروه قوی هستند بهتر است که دانش آموزان از ملاک تقسیم بندی آگاهی پیدا نکنند، پیشنهاد می شود هر سه ماه یک بار این مسابقه انجام شود.
( شیوه نامة جدیدآموزش املای فارسی1387: 11،27).

پوسته Mission News توسط Compete Themes.