دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

مهارت املاء نويسي 2

«شیوه های آموزش املا ی فارسی»
با عنایت به این که بیشترین علت ضعف در املای فارسی، روخوانی متن است و 75درصد از یادگیری از طریق حس بینایی انجام می شود: لذا ابتدا دو شیوه تقویت روخوانی متن درس بیان می شود.
شیوه ی 1: گفتن املا توسط دانش آموزان ضعیف اهداف:
الف)تقویت روخوانی و زبان نوشتاری دانش آموزان.
ب)ایجاد اعتماد به نفس در دانش اموزان ضعیف و تشویق انان.
ج)مطالعه و مشاهده ی دقیق کلمات درس توسط دانش اموزان ضعیف.
نحوه ی اجرا:
در این روش معلم به دانش اموزان کم کوش می گوید که جلسه ی آینده به صورت قرعه کشی، یکی از آنها املا خواهند گفت و برای کلمه ی اشتباه تلفظ شده امتیازی کسر می شود.) متن املا توسط معلم در کتاب انتخاب و علامت گذاری می شود کلماتی که توسط دانش آموزان اشتباه تلفظ میشود در دفتر املای انان یادداشت می شود که با آن کلمات جمله سازی کرده و یا هم خانواده و مترادف آن ها را بنویسند(
شیوة 2 : تقویت روخوانی و املای دانش آموزان کم کوش توسط دانش آموزان پرتلاش
اهداف:
الف) تقویت املای روخوانی و املای دانش آموزان کم کوش.
ب) مطالعه و مشاهده دقیق کلمات و رفع اشکالات روخوانی.
ج) واگذاری مسئولیت به دانش اموزان پرتلاش.
د) ایجاد مشارکت، همکاری و هم فکری بین دانش آموزان.
نحوه ی اجرا:
در این روش هر کدام از دانش اموزان کم تلاش را با انتخاب خودشان به یکی از دانش آموزان که هم در روخوانی و هم در درس املا پرتلاش هستند واگذار می کنیم و به جای نوشتن املای کتبی از دانش آموزان می خواهیم که قسمتی از متن درس را روخوانی نمایند و به ازای تلفظ غلط هر کلمه 1 یا 5/0 نمره از دانش آموزان ضعیف و 5/0یا 25/0نمره از سرگروه(دانش آموز قوی)کسر می شود . و در صورت بهبودی املای دانش آموز کم کوش، هر دو، کارت تشویق یا امتیاز دیگری دریافت می کنند.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.