دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

علل افت در املای

علل افت در املای دانش آموزان را می توان در 8 مورد ذکر کرد:
1)نارسا نویسی :که شامل کج نویسی، راست نویسی، پرفشار نویسی،کم رنگ نویسی و…
2)حافظه ی دیداری: دانش آموز قادر به به خاطر آوردن شکل حرف مورد نظر نیست.
3)حساسیت شنوایی: دانش آموزدرشنیدن صداها حساس نیست مانند مسواک را مسباک می نویسد.
4)آموزشی: دانش آموز به اندازةکافی و صحیح آموزش ندیده است. مانند پرندگان را پرنده گان بنویسد.
5)دقت : دانش آموز به علت کم دقتی نقطه ، دندانه، سرکج را اضافه یا کم می گذارد.
6)حافظه ی شنوایی: جا انداختن کلمه در املا
7)حافظةتوالی دیداری: جابجا نوشتن حروف یک کلمه. مانند تصاحب را صتاحب بنویسد.
8)تمیزدیداری دقت: جابجا نوشتن نقطه های کلمات. مانند: خانه را جانه بنویسد.
**در پسران حافظة شنوایی که موجب جا انداختن کلمات است بیشتر دیده می شود.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.