دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تقويت مهارت ها

تقویت مهارت ها
مهارت گفتن
سرود خوانی خاطره گویی
گفت و گو در کلاس – تعریف کردن داستان
گسترش واژگان – نقل قول مستقیم
چیستان گویی – نقل قول غیر مستقیم
مصاحبه – نقالی
داستان گویی توصیف شفاهی تصاویر
دکلمه – خطابه و…

مهارت های نوشتن :
1- عبارت های تکمیل کردنی 11- آموزش خط تحریری
2- گسترده نویسی 12- نگارش مشاهدات و محسوسات در طبیعت
3- جدول کلمات 13- نوشتن خلاق
4- واژه سازی با پیشوند ها 14- مطابقت فعل و نهاد
5- واژه سازی با پسوند ها 15- مطابقت فعل و شناسه
6- واژسازی با مشتق های فعلی 16 – مطابقت اجزای جمله
7- واژه سازی با اسم ها و صفات 17- جمله سازی
8- کاربرد نکات املایی 18- نوشتن عبارت و بند
9- کاربرد نکات نگارشی 19- نوشتن در قالب های مختلف زبانی و ادبی
10- کاربرد نکات زبانی 20 – گزارش پژوهشی .
3- مهارت های خواندن: الف) کتابخوانی. ب) صامت خوانی. ج) خواندن ترکیب های وصفی و اضافی
4- مهارت گوش دادن : 1- گوش دادن به نوار 2- گوش دادن انتقادی 3- مهارت توجه به کانون سخن

5- مهارت های تفکّر :

ساخت فی البداهه جمله ها تمرین های هم نشین سازی
حدث زدن پایان داستان پرسش های درک مطلب
مرتب کردن مفاهیم ذهنی و عینی درک و یافتن مترادف ها
طبقه بندی مفاهیم ذهنی و عینی بیان احساسات و عقاید در کلاس
یافتن متضادها – یافتن متشابه ها
پیدا کردن راه حل مناسب – یافتن هم نویسه ها
یافتن فکر مرکزی متون یافتن کلمات معنی دار
مرتب کردن داستان به هم ریخته تقویت تخیل
تمرین های جانشین سازی تقویت تفکر انتقادی

5- مهارت های تفکّر
ایفای نقش
استفاده از فرهنگ لغات
اجرای دستور العمل از طریق نوشته
خود جایگزینی در داستان
نمایش فیلم
واژه یابی خوشه ای(گسترش واژگان) نمایش خلاق
بازی واژگانی استفاده از لغت نامه در کلاس
نمایش عروسکی
کتاب سازی
نمایش رادیویی
طراحی جدول کلمات
پانتومیم(نمایش بی کلام)
انجام پژوهش کلاسی
نمایش درس

7- مهارت نقد:
1- ارزشیابی واژگانی زبانی 2- گوش دادن انتقادی 3- نقد وتحلیل شنیده ها وخوانده ها
(کتاب معلم،1387: ص 27-28)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.