دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تدريس

تدریس:
عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم وشاگرد بر اساس طرح منظّم وهدف دار معلم به منظور تغییر مطلوب در رفتار شاگرد.
روش تدریس: راهی منظّم وبا قاعده و منطقی برای ارائه محتوا.
بهترین روش تدریس کدام است؟
هیچ یک از روش های تدریس فی نفسه خوب یا بد نیستند بلکه نحوه و سرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یا ضعفشان می شود.لذا معلم باتوجه به:
الف: هدف های آموزشی
ب: محتوای درس
ج: نیازها وعلایق دانش آموزان
د: امکانات موجود( زمان، فضا، وسایل و…)
ه: تراکم دانش آموزی و: …
مناسب ترین شیوه را برای یک تدریس مطلوب انتخاب نماید. مسلما در یک جلسه تدریس، الزاما نباید از یک روش تدریس استفاده کنیم وبر حسب موقعیت می توانیم ترکیبی از الگوها وروش های تدریس را مورد بهره بر داری قرار دهیم.
بروس جویس(b.joys) در این باره می گوید: دانش آموزان بخش مهمی از محیط یادگیری را شامل می شوند و واکنش های متفاوت نسبت به مدل های مختلف از خود نشان می دهند، ساختار شخصیت، استعداد، توانایی های ذاتی، وآموخته های قبلی آن ها موجب شکل گیری سبک های مختلف یادگیری می شوند.
(آموزش راه های یادگیری، 1387: ص12)

پوسته Mission News توسط Compete Themes.